სოკარი აზერქიმია 2018

პროექტის დასახელება: სოკარი აზერქიმია 2018

ტვირთი მობილიზაცია/დემობილიზაცია სპეციალური 16 ღერძიანი ჰიდრავლიკური მოდულით, დაგეგმვა და შერჩევა ტვირთისთვის საჭირო კომბინაციის. არაგაბარიტული ტვირთვის საჭირო კალკულაცია და ნახაზები. ტვირთის ტრანსპორტირება.

ძირითადი დეტალები:

1 - ეთილენი (ნაჭერი 1 - 88.475, ნაჭერი 2 - 63.436, 1 შუა ნაწილი - 6x100.285)
2 - პროპილენი (ნაჭერი - 2x91.645, 1 შუა ნაწილი - 2x82.140). 905
სულ წონა: 1252.58 ტონა

გამომგზავნი ქვეყანა: აზერბაიჯანი

დანიშნულების ქვეყანა: სოკარის საიტი

მომსახურების ჩამონათვალი::

ეთილენის / პროპილენის ტყვიების ტანკების ტრანსპორტირება (სიგრძე 11.73 მ სიგანე 8.30 x სიმაღლე 7.80 თითოეული)